Info lapa 14.05.2021
Piedāvājam jaunākās informācijas un aktualitāšu apkopojumu uz 2021.gada 14.maiju LAAA infolapas formātā.

 

Šajā nedēļā notika LAAA valdes sēde, kurā tika nolemts:

- turpināt darbu pie instrukcijas (gaļas tipa šķirnēm) pilnveidošanas un atkārtoti to iesniegt valdei apstiprināšanai;
- papildināt zootehnisko sertifikātu ar aitu mātes auglības rādītājiem, ja tāda informācija ir pieejama LDC par konkrēto dzīvnieku;
- 3.jūlijā plānota Profesionāļu diena aitkopjiem, ja epidemioloģiskā situācija atļaus pasākums notiks klātienē Klimpās, ja nē, tad tiešsaistē ZOOM.


Šobrīd ZM atkal ir uzsākusi aktīvu darbu pie Kopējās lauksaimniecības politikas.

Pielikumā notikušo un plānoto sanāksmju materiāli.

Komentāru gadījumā lūgums rakstīt uz info@laaa.lv.


Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles birojs rīko 16 stundu mācības AITKOPĪBĀ - Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana.

Viss par aitu audzēšanu un turēšanu, produkcijas kvalitātes kritērijiem un tos ietekmējošiem faktoriem, dažāda vecuma un dzimuma aitu ēdināšanas pamatprincipi, izmantojamie barības līdzekļi, u.t.t.

Lektori:

  • Daina Kairiša (Profesore, Dr.agr., LLU Lauksaimniecības fakultāte Agrobiotehnoloģijas institūts)
  • Dace Bārzdiņa (Mg. agr., LLU Lauksaimniecības fakultāte Agrobiotehnoloģijas institūts)
  • Raivis Andersons (Ekonomikas konsultants)

Pieteikšanās saite: https://forms.gle/y3sYSSYGwEhj5UMJ8
Mācības plānotas no 19.05.2021. līdz 27.05.2021, no plkst. 10:00-13:15.
Mācības notiks tiešsaistē ZOOM platformā. Paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Vienas nodarbības ilgums 4 akadēmiskās stundas.
Mācību grupa ar līdzfinansējumu! – 30.25 EUR (ar PVN)
Pamatapmācību dalības maksa atkarīga no l/s iesaistītās personas neto apgrozījuma (līdz 15000, vai >15000 EUR)
Piemērota personām, kam nepieciešama kvalifikācijas celšana (punktiņi) pārraudzībā, vērtēšanā (AITKOPĪBĀ).

Pieteikšanās OBLIGĀTA līdz 13.05.2021!!!

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”,LAD Līguma nr. LAD131118/P44
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Informējam, ka mācību laikā iespējama fotografēšana, filmēšana, audio un video ieraksta veikšana.

Kontaktinformācija:

Aizkraukles KB vadītāja: Madara Vēvere, tel. 22431941, madara.vevere@llkc.lv
SIA LLKC Aizkraukles KB Uzņēmējdarbības konsultante Valentīna Beča, tālr.26158775, valentina.beca@llkc.lv

 


Lauksaimniecības datu centrs (LDC) aicina lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekus, turētājus un nozarē darbojošās personas 19. maijā, plkst. 10:00 uz informatīvo TIEŠSAISTES semināru par LDC mobilo lietotni: e-LDC.

Plašāka informācija LDC mājas lapā https://www.ldc.gov.lv/lv/


Vēl līdz šī gada 24.maijam (līdz 15.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, aizpildot Vienoto iesniegumu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus jau tagad pieteikties platību maksājumiem, lai neskaidrību gadījumā varētu saņemt visu nepieciešamo atbalstu no dienesta.

Līdz 1.jūnijam norit iesniegumu pieņemšana marķētās dīzeļdegvielas iegādei, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi. Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, lauksaimniecības produkcijas ražotājam jāiesniedz iesniegums un jāapliecina, ka viņš veic saimniecisko darbību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.


Mazie lauksaimnieki 2021. gadā saņems vienreizēju valsts atbalstu līdz 40 procentiem no apstiprinātās ES tiešmaksājumu summas.

Valdība otrdien, 11. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību mazajiem lauksaimniekiem, ko vienreizējā maksājumā 2021. gadā piešķirs mazajiem lauksaimniekiem.
Mazajiem lauksaimniekiem 2021. gadā atbalstā paredzēti 3 miljoni eiro, lai stiprinātu mazo lauksaimniecības ražotāju saimniecību dzīvotspēju, veicinātu iespējas strādāt lauksaimniecībā un motivētu integrāciju tirgū, un lai sekmētu Latvijas reģionu apdzīvotības saglabāšanos un ainavas sakoptību.
Atbalstu paredzēts piešķirt, balstoties uz 2020. gadā iesniegtā vienotā iesnieguma datiem, ja lauksaimnieka:

  • deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese visā laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 1. decembrim ir reģistrēta Latvijā ārpus valstspilsētām,
  • vienotā platības maksājuma vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājuma saņemšanai deklarēto hektāru skaits 2020. gadā nepārsniedz septiņus hektārus,
  • 2020. gadā tiešo maksājumu atbalstam noteiktā platība bija vismaz 0,3 ha ar laukaugiem, dārzeņiem, augļu kokiem vai aramzemē sētajiem zālājiem vai no 2020. gada 15. maija līdz 15. septembrim lauksaimnieka īpašumā bija lauksaimniecības dzīvnieki, kas ekvivalenti vismaz vienai liellopu vienībai. Pēc šiem kritērijiem var izvērtēt vai lauksaimnieks veic lauksaimniecisko ražošanu.

Vienreizējais atbalsts būs kā papildinājumu ES tiešo maksājumu atbalstam, ja lauksaimnieka ES tiešo maksājumu summa par 2020. gadu ir vismaz 100 eiro, bet nepārsniedz 1200 eiro.
Valsts atbalsta summa lauksaimniekam veidos 40% no apstiprinātās ES tiešo maksājumu summas, bet lauksaimnieks kopumā varēs saņemt ne vairāk kā 1250 eiro, skaitot kopā gan 2020. gada ES tiešo maksājumu atbalstu, gan valsts atbalstu.
Lai saņemtu atbalstu nav jāiesniedz iesniegums, jo atbalstu izmaksās, balstoties uz 2020. gadā iesniegtā vienotā iesnieguma datiem. Piemēram, ja patlaban mazais lauksaimnieks saņem mazā lauksaimnieku atbalstu 500 eiro, tad klāt tiek aprēķināti 40% jeb 200 eiro.


Jūnijā sāks darboties Tehnikas un iekārtu katalogs.

Tehnikas un iekārtu katalogu izstrādājusi Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) un Lauku atbalsta dienestu (LAD), lai atvieglotu lauksaimniekiem tehnikas un iekārtu iegādi. Lielu atbalstu kataloga izveidošanā sniedza arī Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija. Katalogs būs pieejams kā elektroniskais rīks LAD tīmekļvietnē un tiks savienots ar elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

Papildu informācija: Terēze Riekstiņa, 29269931, tereze.riekstina@llkc.lv.

Atgādinām, ka joprojām darbojas arī Konsultāciju projekts, kas pieejams mežsaimniecībā, lopkopībā un augkopībā. Šī projekta ietvaros konsultācijas ekonomikā pieejamas saimniecībām, kuru apgrozījums iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 000 eiro. Katrai saimniecībai pieejamas konsultācijas līdz 3000 eiro. Pieteikties konsultācijām var tiešsaistē www.llkc.lv vai šeit: https://www.mitto.me/konsultacijas/pieteikties.
Papildu informācija: Sandra Misa, 29333020, LLKC projektu vadītāja: sandra.misa@llkc.lv


Iznākusi maija Lauku lapa!

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_lapa_nr._5_194.pdf


LLKC nedēļas aktuālitātes:

http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_14.05.2021.pdf


Pielikumā LOSP Info lapa.

 

 

"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem