Aktuālā informācija par aitu apzīmēšanu
Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar biedrību „Latvijas Aitu audzētāju asociācija” (LAAA) dara Jums zināmu, ka noteikumu projektā “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” netiks ņemts vērā LOSP ieteikums attiecībā uz jaundzimušo jēru apzīmēšanas termiņa pagarināšanu līdz 6 mēnešiem, tas nozīmē, ka tiks atstāta spēkā esošā Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumu Nr.393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” 54.punktā noteiktā prasība (jaundzimušos jērus apzīmē 30 dienu laikā pēc piedzimšanas).

Pamatojums.
Šī gada 23.janvāra sanāksmē ZM kopā ar LAAA vienojās (t.sk., tika ņemts vērā arī aitu audzētāju viedoklis par iespējamiem riskiem attiecībā uz atbalsta maksājumu aprēķināšanu), ka, izsakot šādu ieteikumu, netika ņemts vērā ļoti svarīgs fakts - dzīvnieku apzīmēšana ir cieši saistīta ar Latvijā esošo maksājuma sistēmu (TM, VA, LAP), t.i., lai saņemtu maksājumu par dzīvnieku, tam ir obligāti jābūt apzīmētam noteiktā laikā ar oficiāli apstiprinātiem apzīmēšanas līdzekļiem (piemēram, saskaņā ar savstarpējo atbilstību vai LAP bioloģiskās saimniecības dzīvnieku vienības tiek aprēķinātas ņemot vērā uz konkrēto datumu esošo dzīvnieku skaits, kas nozīmē, ka dzīvniekiem jābūt reģistrētam datubāzē) un noteiktais apzīmēšanas laiks ir sasaistīts ar dažāda veida ziņojumiem, ko Lauksaimniecības datu centrs (LDC) iesniedz Lauku atbalsta dienestam (LAD), lai zemnieks saņemtu maksājumu. 
Termiņa pagarināšana draud izjaukt maksāšanas sistēmu (gan TM, gan LAP, gan VA), datubāzē nereģistrētie, neapzīmētie dzīvnieki netiks iekļauti maksājumu sarakstā (nav identitātes numura), dzemdējušām aitām netiks piešķirts statuss aitu māte (nav ziņota atnešanās) un netiks norādīta aitu šķirne (apzīmēšanas aktā norāda), kas kā zināms ir svarīgi tieši gaļas šķirnes aitām TM pie BSA maksājumiem
Pastāv risks, ka, pieaugs nelegālo/neuzskaitīto aitu skaits, kas radīs ēnu ekonomiku nozarēun tie ir tikai daži argumenti un riski, tas, protams, atspoguļosies arī statistikas datos, kur nebūs pilnīga uzskaite par aitu kopējo skaitu valstī. 
Papildus norādām, ka neredzam arī lielu ieguvumu termiņa pagarinājumam, jo nevar aizmirst, ka tiklīdz dzīvnieku izved no novietnes tam obligāti ir jābūt apzīmētam(Regulas prasība). Uzskatam, jo ātrāk dzīvnieks tiks apzīmēts, jo vieglāk pašam saimniekam izsekot dzīvnieka pārvietošanai, gan arī pamatoti saņemt dažāda veida maksājumus. 
Papildus vēlos norādīt, ka no 2021.gada 21.aprīļa stāsies spēkā jaunā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (Dzīvnieku veselības tiesību akts). Tas nozīmē, ka spēku zaudēs esošā liellopu, cūku, zirgu, aitu un kazu apzīmēšanas regula (Regula 21/2004) un tās vietā līdz 2019.gadā tiks pieņemta jauna Regula t.sk., aitu un kazu apzīmēšanas regula.

Zemāk lūdzu skatīt sīkāku uzskaitījumu par argumentiem/riskiem, kas varētu rasties, ja termiņš tiks pagarināts līdz 6 mēnešiem.

Zināšanai:

 • 30 dienu laikā būs jāpaziņo ar notikuma ziņojuma lapu par dzīvnieka piedzimšanu un aitu atnešanos, obligāti norādot arī dzīvnieku skaitu, lai Datu centrā ir informācija, kāds dzīvnieku skats ir jūsu novietnē.
 • nav liela ekonomiska efekta, jo dzīvnieks pirms pārvietošanas no novietnes ir tik un tā obligāti jāapzīmē ar 2 krotālijām;

Riski:

 • ļoti liels dzīvnieku skaits ilgu laiku netiek apzīmēts kā rezultātā:
  • nav iespējama precīza dzīvnieku izsekojamība un uzskaite;
  • nav liela ekonomiska efekta, jo dzīvnieks pirms pārvietošanas no novietnes tik un tā ir obligāti jāapzīmē ar 2 krotālijām;
  • pieaugs nelegālo/neuzskaitīto dzīvnieku pārvietošana, kas radīs ēnu ekonomiku nozarē;
 • uzskaites datus nebūs iespējams precīzi izmantot ne ciltsdarbā, ne maksājumu sistēmā, ne arī dzīvnieku uzskaites datubāzē, kas savukārt:
  • atstās negatīvas sekas, gan uz pārraudzības datiem, gan ciltsdarbu
 • būs jāveic DNS tests, lai noteiktu vaislai paredzēto dzīvnieka izcelšanos, jo nosacījumu paredz uz visām saimniecībām.
 • saimniecība var nesaņemt atbalstu, jo nebūs informācija par patieso dzīvnieku skaitu.
 • Zemnieki nesaņems maksājumus, ne tiešmaksājumus (TM), ne LAP programmā noteiktos, ne valsts atbalsta maksājumus

Lauksaimniecības datu centrs sniedz datus par dzīvnieku skaitu Lauku atbalsta dienestam (LAD):

 • MLA - dzīvnieku skaits uz 01.07. (t.sk. informācija tiek attiecināta uz bioloģiskajām saimniecībām) (MK noteikumi Nr.171).
 • ES Tiešie maksājumi - tiek atlasītas aitu mātes pēc stāvokļa uz 01.07. - un tad vēl skatās pēc 100 dienām MK notiekumi Nr.126).
 • Bezakcīzes dīzeļdegvielas saraksti - uz 10.06. tiek atlasīti dati par stāvokli uz 01.01.
 • Statistikas dati – uz 01.01. - sūta CSP.
 • Statistikas datuspublicē LDC mājas lapā uz 01.01. un 01.07.
"Latvijas aitu audzētāju asociācija"
© 2019-2018
"Klimpas", Jeru pagasts, p/n Endzele, Rūjienas novads, LV-4234
e-pasts: info@laaa.lv
Seko jaunumiem